wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)
Nasze hity
HitDevelop Ineo+ 250i

Develop Ineo+ 250i24 444,00 zł brutto / szt.19 873,17 zł netto

Hit PolecamyDevelop ineo+ 3320i

Develop ineo+ 3320i7 555,00 zł brutto / szt.6 142,28 zł netto

Hit PolecamyDevelop ineo+ 4050i

Develop ineo+ 4050i7 669,00 zł brutto / szt.6 234,96 zł netto

Hit PolecamyDevelop ineo+ 360i

Develop ineo+ 360i21 999,00 zł brutto / szt.17 885,37 zł netto

HitKonica Minolta bizhub C300i

Konica Minolta bizhub C300i14 870,00 zł brutto / szt.12 089,43 zł netto

HitDevelop ineo 226

Develop ineo 2263 199,00 zł brutto / szt.2 600,81 zł netto

Systemy płatności
  • Przelewy24

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez firmę COPY-TECH FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA (Sprzedający) z przedsiębiorcami (zwanymi dalej Kontrahentami) w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Poniższe warunki nie dotyczą klientów indywidualnych (Konsumentów).

§ 1 ZAWARCIE UMOWY
1. Zamówienie może zostać złożone poprzez sklep internetowy (sklep.copy-tech.com.pl), e-mailem lub telefonicznie.
2. Zamówienia przyjmowane do realizacji są w dni robocze (Poniedziałek - Piątek) w godzinach 8.00-16.00
2. Zawarcie umowy następuje po potwierdzeniu e-mailowym przez COPY-TECH FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA złożonego zamówienia.
3. Zarówno Kontrahent, jak i COPY-TECH FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA mogą, po uzgodnieniu z drugą stroną, zmieniać, modyfikować i anulować zamówienia.

§ 2 TRANSPORT i DOSTAWA TOWARU.
1. Zamówiony towar dostarczany jest Kontrahentowi, przez COPY-TECH FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA - za pośrednictwem zewnętrznego przewoźnika, transportem własnym lub po otrzymaniu informacji o możliwości odbioru osobistego w siedzibie Sprzedającego.
2. Kontrahent w momencie złożenia zamówienia ma możliwość wyboru sposobu dostawy.
3. Miejscem dostawy jest miejsce wyznaczone przez Kontrahenta w zamówieniu.
4. Kontrahent w momencie odbioru przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia jego stanu i w razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub/i opakowania żądać spisania protokołu uszkodzenia w obecności kuriera doręczającego.
5. Jeżeli Kontrahent posiada informację o znacznym opóźnieniu, uszkodzeniu lub fakcie utraty przesyłki , zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym COPY-TECH FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
6. COPY-TECH FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA realizuje zamówienia w dniu robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 16.00 (dotyczy również godzin odbiorów osobistych).
7. Sprzedający dostarcza towar w jakości, która według jego oświadczenia i wiedzy jest standardowa dla danego towaru i spełnia normy bezpiecznego użytkowania.
8. W momencie odbioru towaru z siedziby COPY-TECH FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA lub dostarczenia jej przez przewoźnika, na Kontrahenta przechodzą wszelkie prawa i obowiązki związane z posiadaniem i przechowywaniem tego towaru.
7. Prawo do własności nabytego towaru, Kontrahent nabywa po terminowym zapłaceniu faktury w całości.

§ 3 PŁATNOŚCI
1. Wszelkie dostępne formy płatności są wyszczególnione w momencie składania zamówienia poprzez witrynę sklep.copy-tech.com.pl. W przypadku składania zamówienia telefonicznego lub poprzez e-mail Kontrahent zostanie o nich poinformowany przez pracownika COPY-TECH FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
2. Kontrahent jest zobowiązany do zapłaty w terminie wskazanym na fakturze, pod rygorem naliczenia odsetek za opóźnienie nieterminowej wpłaty. W przypadku wzywania Kontrahenta do opłacenia przeterminowanej płatności, Sprzedającemu przysługuje prawo do zwrotu kosztów wezwania do wysokości 40 euro - na mocy art. 10 ustawy dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
3. Faktury doręczane są razem z towarem w formie papierowej lub w inny uzgodniony z Kontrahentem sposób.
4. Jeżeli Kontrahent jest w posiadaniu zamówionego towaru, a nie otrzymał faktury lub dane na fakturze się nie zgadzają, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym sprzedającego.
5. Jeżeli Kontrahent nie powiadomi niezwłocznie o braku faktury lub błędnych danych, to braki te nie mogą być podstawą do nieopłacenia w terminie za zamówiony i odebrany towar.

§ 4 GWARANCJA I RĘKOJMIA
1.Sprzedający udziela gwarancji, która obowiązuje tylko na terenie Polski, a naprawy gwarancyjne nie będą wykonywane poza jej granicami.
2. Termin gwarancji uzależniony jest od producenta sprzedawanych materiałów eksploatacyjnych bądź urządzenia.
3. Produkty objęte są gwarancją wyłącznie producenta i ich zakres, czas trwania, sposób rozpatrywania i realizacji ewentualnych napraw - jest uzależniony od gwaranta, a firma COPY-TECH FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  jest tylko pośrednikiem w niezbędnym do zrealizowania reklamacji w kontakcie między podmiotami.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru, o których wiedział i na które się zgodził Kontrahent podczas zamawiania i w trakcie realizacji zamówienia (wyjątek braku gwarancji)
5. Niewłaściwe użytkowanie, przechowywanie zakupionego towaru - może być przyczyną utraty gwarancji, o ile pozostają w adekwatnym związku przyczynowym.
6. COPY-TECH FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za produkty, na które została udzielona oddzielna gwarancja producenta.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia reklamacyjnego w COPY-TECH FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
2. Warunkiem skutecznego zgłoszenia reklamacyjnego jest przesłanie na adres e-mail lub w inny, wskazany przez sprzedającego sposób, informacji o wadzie, dacie zakupu i numerze zamówienia.
3. Po uzgodnieniu ze Sprzedającym, istnieje możliwość odbioru reklamowanego produktu przez COPY-TECH FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA W innym przypadku Kontrahent zobowiązany jest do dostarczenia, na własny koszt i ryzyko, reklamowanych produktów wraz z wypełnioną kartą reklamacyjną, a w przypadku zastrzeżeń co do jakości wydruku - wraz z wydrukiem kontrolnym ilustrującym wady zgłaszanego produktu.
4. Tonery i bębny oddawane do reklamacji należy dokładnie oczyścić z proszku.
5. Produkty wrażliwe na światło (bębny światłoczułe, tonery zintegrowane z bębnem światłoczułym) powinny być zapakowane w czarne torebki i zabezpieczone przed naświetleniem i uszkodzeniem w trakcie transportu. Sprzedający nie odpowiada za szkody powstałe wskutek wadliwego opakowania reklamowanych towarów.
6. Zgłaszany produkt do reklamacji powinien zostać dostarczony zgodnie z zaleceniami producenta.
7. W przypadku niezgodności towaru z fakturą, należy ten fakt złościć pracownikowi COPY-TECH telefonicznie, a jeżeli będzie wymagała tego sytuacja, także na adres e-mail.

SPOSÓB ROZPATRZENIA REKLAMACJI
1. COPY-TECH FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najszybszym terminie (nie dłuższym niż 14 dni) licząc od dnia dostarczenia produktu. W przypadkach uzasadnionej konieczności wydłużenia terminu, COPY-TECH FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Kontrahenta, ze wskazaniem przyczyn wydłużenia terminu.
2. Uznając zgłoszenie reklamacyjne jako zasadne, COPY-TECH FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA może:
a) dokonać wymiany produktu na nowy, wolny od wad
b) dokonać naprawy wadliwego produktu
c) jeżeli niemożliwe jest załatwienie reklamacji w sposób określony w ust. a i b, wystawić fakturę korygującą na wadliwe produkty i dokonać zwrotu środków na wskazane przez Kontrahenta konto.
3. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje COPY-TECH FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
4. Sprzedawca ponosi koszta związane z odesłaniem reklamowanych produktów do Kontrahenta ( z zastrzeżeniem w pkt.5)
5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji COPY-TECH FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA może obciążyć Kontrahenta kosztami odesłania towaru. Reklamowany towar zostanie odesłany do Reklamującego wraz z dołączoną fakturą kosztową.

COPY-TECH FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA zobowiązuje się do przesłania korekty faktury na adres widniejący w zamówieniu oraz zwrot środków na wskazane w formularzu zwrotów konto w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury korygującej.

Zwroty produktów producentów.
1. W okresie do 5-ciu dniu od momentu otrzymania towaru, Kontrahent po uprzednim powiadomieniu i zgodzie sprzedającego ma prawo od odstąpienia od umowy.
2. Do zwracanego towaru niezbędne jest dołączenie poprawnie wypełnionego formularza zwrotów.
3. Zwrotom nie podlegają towary sprowadzane na specjalne zamówienie.
4. Zwrotom nie podlegają towary, o których Kontrahent został powiadomiony, że na te towary prawo zwrotu zostało wyłączone.
5. Do zwrotu może być przyjęty jedynie towar pełnowartościowy, w oryginalnym opakowaniu bez jakichkolwiek uszkodzeń, zabrudzeń oraz śladów eksploatacji.
6. Koszt odesłania produktów do zwrotu ponosi Kontrahent.
7. W przypadku niezgłoszonych, nieuzasadnionych i wysłanych bez wymaganego formularza zwrotów, towar zostaje odesłany na koszt Kupującego, a obowiązek zapłaty za towar nie odpada.
COPY-TECH FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA zobowiązuje się do przesłania korekty faktury na adres widniejący w zamówieniu oraz zwrot środków na wskazane w formularzu zwrotów konto w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury korygującej.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
1. Strony zgodnie deklarują, że wszelkie spory w pierwszej kolejności będą rozwiązywane na drodze polubownej.
2. W przypadku skierowania sprawy na drogę sądową, w związku z nienależytym wykonaniem umowy ze strony Sprzedającego czy niewykonaniem umowy przez Kontrahenta - sądem właściwym do rozpoznania sporu, będzie wyłącznie Sąd Rejonowy w Białymstoku. Sądem właściwym do postępowania o zawezwanie do próby ugodowej - będzie również Sąd Rejonowy w Białymstoku.

Złożenie przez Kontrahenta zamówienia w COPY-TECH FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA (bez względu na jej formę) jest potwierdzeniem, że Kontrahent zapoznał się z zapisami OWS i akceptuje je bez zastrzeżeń. OWS mają pierwszeństwo przed innymi warunkami i przepisami.
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl